โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาดเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบวินัย สร้างเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน