โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563. ดร.ผ่องพรรณ. ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นและคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563.
ดร.ผ่องพรรณ. ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
๗ ฝั่งหมิ่นและคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะครู หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนคิด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูใน ศตวรรษที่ 21 รุ่น 1 และรุ่น 2 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อาคารเจียงแสน.