โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Hug ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น ได้สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษานอกสถานที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็ก เกิดความสนใจรู้จักการสังเกต การสำรวจ   มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย (วัยอนุบาล) และการที่เด็กมีโอกาสได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าจะทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความหมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตต่อไป กิจกรรมโครงการฮักฝั่งหมิ่น เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆในชุมชนฝั่งหมิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย พัฒนาความคิดของเด็กเป็นการขยายประสบการณ์ให้กับเด็กนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้รับในห้องเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝังการรักชุมชนที่อยู่อาศัย