โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

HDgDoE.gif อัตลักษณ์โรงเรียน ไหว้สวย ยิ้มใส HDgsfV.gif เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย