map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น


สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 340/1 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายโทรศัพท์ 0-5316-6956 , โทรสาร 0-5316-6956โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จัดสรรให้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5,226,000 บาท ตามแบบอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายในขณะนั้น มีความเห็นตรงกันว่าควรออกแบบให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย คือ แบบล้านนาและมีเอกลักษณ์เฉพาะของการเป็น โรงเรียนสองภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ) เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มในการก่อสร้าง โดยขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น (ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้ยุบโรงเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่มาก) กับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยการใช้พื้นที่ร่วมในการจัดการศึกษาจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป้าหมายครั้งแรกในการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ต่อมา ในปี พ.ศ.2549 ได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียน และได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549

ปีงบประมาณพ.ศ.2549 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ศ.ล. ชั้นเดียวตามแบบแปลนเทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณสมทบ จำนวน 4,090,000 บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 9,690,000 บาท และก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ด้วยงบประมาณเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 5,266,800 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลนครเชียงรายได้ซื้อที่ดินที่ติดกันเพิ่มจำนวน 9ไร่และก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนของเทศบาล นครเชียงราย เป็นอาคาร ค.ศ.ล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 12,307,000 บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 8,307,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบอีกจำนวน 4,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 2,719,000 บาท ก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,223,000 บาท และเทศบาลนครเชียงรายสมทบ 2,837,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียนสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


เป็นสัญลักษณ์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ตุงทอง หลักชัย และความมั่นคง
สีประจำโรงเรียน


สีเขียว หมายถึง สีของธรรมชาติที่สดชื่น สวยงามและความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความใสสะอาด บริสุทธิ์ของนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดเวลา
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชบา เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เป็นราชินีของดอกไม้


เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเทศบาล ๗

เทศบาล...เจ็ดนี้
นาม...สถิตบวร
ส่งเสริมให้เชี่ยวชาญ
หลักสูตร สองภาษา
เขียวขาว พร้อมมุ่งมั่น
สามัคคีมีน้ำใจ
สมศักดิ์ศรีเชียงรายนคร
อบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดา
กิจการทุกด้านมุ่งพัฒนา
จริยา งามตา ชื่นใจ
ช่วยกัน สร้างชื่อ ลือไกล
อยู่ที่ไหนไว้เกียรติของเรา

จุดเด่นของโรงเรียน

“โรงเรียนต้นแบบสองภาษาของเทศบาลนครเชียงราย”

อักษรย่อของโรงเรียน ท.๗