โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล พันธกิจ ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ๓. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. พัฒนสาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ๕. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้