map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์โรงเรียน


“เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”เป้าหมาย

ระยะแรก จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย ภายในปี พ.ศ.2560
ระยะที่สอง จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคเหนือ ภายในปี พ.ศ.2563
ระยะที่สาม จัดการศึกษาและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี พ.ศ.2565


 พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
     มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารสถานสู่มาตรฐานสากล สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายทางการศึกษา มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษา


1. เพื่อจัดการศีกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี และกีฬา
6. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม


 ปรัชญาโรงเรียน

"แสงแห่งปัญญาที่เกิดจากความเมตตาและความรัก ย่อมเหนือกว่าแสงแห่งปัญญาใดๆ ในโลก"