โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาคารอำนวยการ มีทั้งหมด 5 ห้อง

ประกอบด้วย

  • ห้องผู้อำนวยการ
  • ห้องรองผู้อำนวยการ
  • ห้องประชุมดอกชบา 1
  • ห้องการเงิน
  • ห้องธุรการ

 

2. อาคารเรียนระดับอนุบาล

ประกอบด้วย

  • มีห้องเรียน 6 ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล 1 ห้อง
  • ห้องศูนย์สื่อระดับอนุบาล 1 ห้อง

 

 

 

3. อาคารเรียนระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

4. อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ห้อง และที่รับประทานอาหาร ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

 

 

 

 

5. อาคาร 3