Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 23 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารดังนี้

1. อาคารอำนวยการ มีทั้งหมด 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องประชุมดอกชบา ห้องการเงิน และห้องธุรการ

 

2. อาคารเรียนระดับอนุบาล มีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่อระดับอนุบาล 1 ห้อง

 

3. อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ห้อง และที่รับประทานอาหาร ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

 

4. อาคารเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ​ 3 ห้อง ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องพิเศษ 5 ห้อง ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้อง​โรงเรียนได้จัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำที่นั่งสำหรับนั่งพักผ่อนของนักเรียนตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

 

 จำนวนผู้เยี่ยมชม 361517 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.