Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment เกณฑ์การรับสมัคร

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการดังนี้


๑. จำนวนนักเรียน
      ๑.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน (จำนวน ๖๐ คน)
      ๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน (จำนวน ๖๐ คน)


๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      ๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
      ๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
      ๒.๓ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย


๓. หลักฐานการรับสมัคร
      ๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
      ๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
      ๓.๓ สำเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
      ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
      ๓.๕ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


๔. การขอรับใบสมัคร
      ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๖-๖๙๕๖ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tesaban7.ac.th

๕. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
      ๕.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
      ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเว็บไซด์ของโรงเรียน
      ๕.๓ การคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


      ระดับอนุบาล
          - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ๕๐ คะแนน
          - ประเมินความพร้อมของนักเรียน ๕๐ คะแนน
          รวม ๑๐๐ คะแนน


      ระดับประถม
          - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ๕๐ คะแนน
          - ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
          - ทดสอบวิชาภาษาไทย ๕๐ คะแนน
          - ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ๒๕ คะแนน
          - ทดสอบเชาว์ปัญญา ๒๕ คะแนน
          รวม ๒๐๐ คะแนน


      ๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเว็บไซด์ของโรงเรียน
      ๕.๕ มอบตัวและชำระค่าเล่าเรียนพร้อมประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)จำนวนผู้เยี่ยมชม 344829 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.