map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

หนังสือรับ - ส่ง ราชการ


attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 และ อ.1

เมื่อ 2013-01-07

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินจาก สมศ. (รอบ ๓)

เมื่อ 2013-12-02

attach_file โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อ 2014-01-06

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-01-22

attach_file โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ “ชบาเกมส์”

เมื่อ 2014-01-23

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อ 2014-01-30

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-02-06

attach_file คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา-2556

เมื่อ 2014-02-12

attach_file คณะกรรมการการจัดงานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อ 2014-02-24

attach_file โครงการบัณฑิตน้อย

เมื่อ 2014-02-26

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อ 2014-02-28

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนเมษายน

เมื่อ 2014-03-28

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างและตรวจรับพัสดุ

เมื่อ 2014-04-02

attach_file แต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2014-04-09

attach_file แข่งขันทักษะวิชาการ 57

เมื่อ 2014-04-30

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อ 2014-04-30

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อ 2014-05-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2014-06-03

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

เมื่อ 2014-06-09

attach_file คณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง

เมื่อ 2014-06-16

attach_file คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประชุมผู้ปกครอง

เมื่อ 2014-06-16

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อ 2014-06-25

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกรกฏาคม

เมื่อ 2014-06-30

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

เมื่อ 2014-07-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อ 2014-07-09

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2014-07-18

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อ 2014-07-31

attach_file คำสั่งโครงการวิทยาศาสตร์

เมื่อ 2014-08-15

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เมื่อ 2014-08-28

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกันยายน

เมื่อ 2014-08-29

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (2)

เมื่อ 2014-09-22

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อ 2014-09-22

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนตุลาคม

เมื่อ 2014-09-30

attach_file แต่งตั้งเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน

เมื่อ 2014-10-01

attach_file แต่งตั้งคณะผู้ประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-10-08

attach_file แต่งตั้งครูเวรประจำวัน

เมื่อ 2014-10-27

attach_file แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-10-27

attach_file ครูประจำชั้นและครูพิเศษ

เมื่อ 2014-10-27

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557

เมื่อ 2014-11-03

attach_file แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2014-11-03

attach_file คำสั่งงานประชุมผู้ปกครอง

เมื่อ 2014-11-19

attach_file คำสั่งมอบหมายงาน

เมื่อ 2014-11-24

attach_file คำสั่งแต่งตั้งลูกเสือยุวกาชาดปี57

เมื่อ 2014-11-27

attach_file คำสั่งแห่พระ

เมื่อ 2014-12-12

attach_file โครงการวันกตัญญูประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อ 2015-01-06

attach_file เปิดบ้านวิชาการ57

เมื่อ 2015-01-14

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 2015-01-30

attach_file โครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2015-02-09

attach_file คณะกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่

เมื่อ 2015-02-16

attach_file คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp for Kidsประจำปี๒๕๕๗

เมื่อ 2015-02-18

attach_file คณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพหุปัญญาประจำปี๒๕๕๗

เมื่อ 2015-02-18

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม สถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558

เมื่อ 2015-02-27

attach_file คณะกรรมการจัดทำโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2558

เมื่อ 2015-03-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคลากร

เมื่อ 2015-04-16

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อ 2015-04-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ

เมื่อ 2015-05-27

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เมื่อ 2015-05-29

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2015-06-09

attach_file คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-06-16

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2015-06-16

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อ 2015-06-29

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เมื่อ 2015-06-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคุณธรรมนำชีวิต(กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 2015-07-27

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

เมื่อ 2015-07-29

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 2015-08-07

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อ 2015-08-17

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558

เมื่อ 2015-08-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ English Day ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2015-09-01

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2558

เมื่อ 2015-10-01

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เมื่อ 2015-10-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-11-18

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

เมื่อ 2015-11-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาสีและนันทนาการ ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2015-12-15

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายลูกเสือ–ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อ 2015-12-30

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559

เมื่อ 2016-01-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-01-19

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2016-01-20

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 2016-01-20

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อ 2016-01-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์Senior (ป.4–ป.6) ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2016-02-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ English Camp ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เมื่อ 2016-02-02

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ 2016-02-08

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

เมื่อ 2016-02-23

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp for Kids ประจำปี 2558

เมื่อ 2016-02-29

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อ 2016-02-29

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อ 2016-03-03

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน 2559

เมื่อ 2016-03-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคลากร

เมื่อ 2016-04-21

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อ 2016-04-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรพิเศษ EP Plus และ ME Plus โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2016-05-10

attach_file แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อ 2016-05-16

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-05-18

attach_file แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-05-24

attach_file แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นประจำปี 2559

เมื่อ 2016-05-24

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อ 2016-05-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อ 2016-06-06

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เมื่อ 2016-06-10

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เมื่อ 2016-06-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโครงการน้อมใจถวายเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อ 2016-07-11

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-07-22

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอาเซียน (ปฐมวัย)

เมื่อ 2016-07-29

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เมื่อ 2016-07-29

attach_file ให้บุคลากรครูเข้าร่วมการอบรม

เมื่อ 2016-08-04

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL-Project Based Learning)

เมื่อ 2016-08-11

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเด็กวัยเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-08-15

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อ 2016-08-18

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2559

เมื่อ 2016-08-31

attach_file ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เมื่อ 2016-09-01

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2559

เมื่อ 2016-09-30

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อ 2016-10-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อ 2016-11-08

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม

เมื่อ 2016-11-16

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพ่อ

เมื่อ 2016-11-23

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อ 2016-11-29

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อ 2016-11-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2016-12-21

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2560

เมื่อ 2016-12-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันกตัญญู

เมื่อ 2017-01-04

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(SBMLD)

เมื่อ 2017-01-07

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ Seniorseason3 (ป.๔ – ป.๖ ) ตอน ตะลุยโลกคณิตศาสตร์และโครงการ English Camp

เมื่อ 2017-01-19

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 2017-01-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรพิเศษ EP Plus และ ME Plus โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-02-22

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560

เมื่อ 2017-02-28

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อ 2017-03-13

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-03-15

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2017-03-24

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม สถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อ 2017-03-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อ 2017-04-26

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 2017-04-28

attach_file แต่งตั้งครูอนามัย

เมื่อ 2017-05-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 5 ส กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

เมื่อ 2017-05-16

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 2017-05-26

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อ 2017-05-26

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู

เมื่อ 2017-06-01

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อ 2017-06-23

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสภาจิ๋ว

เมื่อ 2017-06-29

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อ 2017-06-30

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อ 2017-07-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างตามศาสตร์พระราชาในหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อ 2017-07-02

attach_file การแต่งตั้งผู้ลงนามสั่งจ่ายเงิน

เมื่อ 2017-07-21

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราว บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและตรวจเวรยาม อยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 2017-07-31

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อ 2017-08-01

attach_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่

เมื่อ 2017-08-08

attach_file ให้พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างชั่วคราว บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและตรวจเวรยาม อยู่เวรยามและตรวจเวรยามประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 2017-08-31