โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

29 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนงลักษณ์. วงค์ราษฎร์และเด็กหญิงธัญชนก. พรหมมี ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม