โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดการศึกษา หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น